Regulamin

Regulamin programu lojalnościowego „Klub Body4you”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Klub Body4you”.

 2. Organizatorem programu jest PRE & PRO SPORT s.c.

z siedzibą ul. Szkolna 60/5 44-335 Jastrzębie-Zdrój

NIP 633-219-28-66 REGON 241214361.

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora.

 2. Program prowadzony jest w sklepach organizatora, objętych programem i oznaczonych logo programu.

 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

 1. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Klub Body4you” prowadzony przez PRE & PRO SPORT s.c..

 2. Sklepy – placówki oferujące towary lub usługi w ramach programu.

 3. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w programie.

 4. Konto uczestnika – indywidualne konto w aplikacji programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.

 5. Stan konta – liczba zgromadzonych przez uczestnika programu punktów.

 6. Karta klienta – karta programu „Klub Body4you”.

 7. Kod karty – kod na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru karty uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie uczestnika.

 8. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane uczestnika oraz jego akces do programu.

 9. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.

 10. Partner – inny podmiot oferujący uczestnikom w ramach programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z organizatorem.

 11. Nagroda – nagroda która jest do wyboru z katalogu nagród na stronie www.klub.body4you.pl

 

§ 3. Warunki udziału w Programie

 1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w programie i której wydano kartę klienta.

 2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w programie placówce organizatora i okazywany jest na prośbę uczestnika, a także na stronie www.klub.body4you.pl.

 3. Wszelkie dane dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

 4. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em). Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

 6. Karta klienta wydawana jest uczestnikom programu w sklepach organizatora, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem rejestracyjnym.

 7. Uczestnik programu może sprawdzić stan konta uczestnika poprzez stronę www.klub.body4you.pl.

 8. Karta klienta jest własnością organizatora.

 

§ 4. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

 1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w sklepach organizatora, uczestniczących w programie.

 2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie karty klienta kasjerowi, odczytanie kodu karty klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.

 3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 10 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt.

 4. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja stanu kont uczestników programu odbywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.

 5. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.

 6. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

 7. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania programu.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian wartości nagród w trakcie trwania programu.

 

§ 5. Wymiana punktów na nagrody

 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na nagrody.

 2. W celu wymiany punktów na nagrody uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien dokonać zamówienia nagrody poprzez stronę www.klub.body4you.pl lub zgłosić się do sklepu wyznaczonego przez organizatora.

 3. Nagroda zostanie wydana uczestnikowi w sklepie wyznaczonym przez organizatora, po okazaniu karty klienta lub wysyłką na wskazany przez klienta adres.

 4. Po zamówieniu nagrody z konta uczestnika zostanie odjęta odpowiadająca wartości nagrody ilość punktów.

 5. Punkty gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie wyznaczonym przez organizatora, pocztą na adres organizatora, lub za pomocą formularza na stronie www.klub.body4you.pl. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.

 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub podejrzenia wyłudzenia wykryte przez organizatora, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zakupu.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.klub.body4you.pl, z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

 2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie www.klub.body4you.pl oraz w sklepach organizatora.

 3. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do nagrody powinni przeprowadzić procedurę zamówienia nagrody zgodnie z § 5 w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia programu.

 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w programie uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać zamówienia nagrody, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji.

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest PRE & PRO SPORT s.c. P. Piechocki L. Potoczna ul. Szkolna 60/5 44-335 Jastrzębie-Zdrój dalej zwany Administratorem.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Dane podlegają dopasowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty oraz w celu obsługi Twoich zamówień. Dokonujemy analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zwiększamy bezpieczeństwo usług, a tym samym poziom wykrywania ewentualnych nadużyć.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu obsługi zamówień i marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów/usługodawców, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Masz prawo dostępu do swoich danych w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem i przetwarzanie wymagane prawem.

Z kim kontaktować się w celu realizacji swoich praw?

Z naszym Administratorem Ochrony Danych lub jego Pełnomocnikiem możesz skontaktować się wysyłając wiadomość na jego adres e-mail : sklep@body4you.pl